REFERENCIE

PRAVE REALIZUJEME
Pamiatková obnova a adaptácia starého vodojemu Várdomb
Obec Bernolákovo
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
Nitriansky kraj - Nitra
Viac
Viac
Dokončené Projekty
Revitalizácia spevnených plôch pri OcÚ Ivanka pri Dunaj
Ivanka pri Dunaji
Viac
Oprava domu smútku a okolia – cintorín Rača
Bratislava – Rača
Viac
Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici SNP
Modra
Viac
Oprava vstupných priestorov predného dvora školy
Bratislava - Gymnázium Pezinok
Viac
Chodník pozdĺž Perneckej ulice
Bratislava - Karlova Ves
Viac
Oprava chodníkov a schodov v urnovom háji – V. sektor
Bratislava – Záhorská Bystrica
Viac
Rekonštrukcia pôvodného povrchu námestia. Fontánka.

Bratislava, Ostredky
Viac
Výstavba parkovacej plochy na kľúč.
Bratislava, BD
Viac
Rekonštrukcia spevnených plôch
Bratislava, BD
Viac
Rekonštrukcia - udržiavacie práce prístupových schodísk na terasy domu
Karpatské námestie, Bratislava
Viac
Odvodnenie nádvoria Hradu Červený Kameň – dažďová kanalizácia
Bratislavský kraj - Hrad Červený Kameň Častá
Viac
MK Hlavná Nitra Janíkovce priechody pre chodcov pri OC jednota a pošte
Nitriansky kraj, Nitra - Janíkovce
Viac
Denný stacionár Plickova
Bratislava - Rača
Viac
Zhotovenie podkladu pod minigolf zo zámkovej dlažby
Bratislava - Karlova Ves
Viac
Vila na Vansovaej ul. zmena dokončenej stavby
Rekonštrukcia fasády budovy, nové výplne stavebných otvorov, nová dispozícia a členenie objektu s tým spojené murovanie priečok, nové SDK podhľady a steny, podlahy, nové prípojky a rozvody vody, elektriny, vykurovania, kanalizácie, plyn.
Montáž novej konštrukcie strechy. Vytvorenie nadstavby pre ďalšie podkrovné podlažie. Zhotovenie vnútorného schodiska.
Výstavba objektu garáže. Rekonštrukcia exteriéru a spevnených plôch, výstavba kamenných oporných múrov.
Bratislava
Popis stavebných prác:
Obnova chodníka na Štefánikovej ul. Modra, 3.etapa

Odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu a podkladových vrstiev. Vymedzenie jednotlivých funkčných plôch, osadenie obrubníkov
vybudovanie dláždeného chodníka, vjazdov a odstavných plôch pozdĺž komunikácie, zelených pásov, vybudovanie odvodnenia zo strešných zvodov odvedením do zeleného pásu..
Nitriansky kraj - Nitra
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
Zemné a výkopové práce. Vytýčenie inžinierskych sietí. Príprava a zariadenie staveniska. Demontáž cestného zábradlia. Rozobratie zámkovej dlažby, odstránenie krytu z hrubého drveného kameniva a asfaltu. Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom. Osadenie žulových obrubníkov a kladenie žulovej dlažby a prídlažby. Osadenie šachtových poklopov. Montáž betónových pätiek, oceľového zábradlia a sklobetónových stropov. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Sadové úpravy. Montáž TRG panelov proti prerastaniu koreňov. Navážka ornice. Výsadba stromov, trvaliek, okrasných tráv a krov.
Nitriansky kraj - Nitra
Popis stavebných prác:
Revitalizácia spevnených plôch pri OcÚ Ivanka pri Dunaj
Vytýčenie inžinierskych sietí. Zemné a výkopové práce. Rozobratie zámkovej dlažby, frézovanie asfaltového podkladu. Osadenie cestných a parkových žulových obrubníkov. Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením. Kladenie žulovej dlažby. Príprava na asfaltovanie spevnených plôch. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Následne montáž parkových lavičiek. Osadenie trvalého dopravného značenia.
Ivanka pri Dunaji
Popis stavebných prác:
Oprava domu smútku a okolia – cintorín Rača
Zemné práce, podklad z hrubého drveného kameniva a podkladového betónu. Pokládka betónovej zámkovej dlažby. Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady na vápennocementovú omietku. Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou na omietku a náter stien, zateplenie EPS systémom. Výmena vonkajších a vnútorných plastových dverí a okien. Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode. Demontáž pôvodnej krytiny a oplechovania ríms. Oplechovanie a lemovanie odkvapov, rúr, konzol, kotlíka, parapetov, muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu. Montáž obkladov vnútorných stien z keramických obkladačiek a montáž podláh z keramických dlaždíc. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Výmena kanalizačného potrubia, montáž sanity. Elektroinštalačné práce, zapojenie vnútorných a vonkajších svietidiel, vykurovacích telies.
Bratislava – Rača
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia parkovacích plôch na ulici SNP v Modre
Etapa č.1 - Zemné a výkopové práce. Odstránenie asfaltového krytu, vytrhanie betónových chodníkových obrúb. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Podklad zo štrkodrviny a podkladového betónu. Pokládka asfaltového betónu, zámkovej betónovej dlažby a obrubníkov. Založenie trávnika.
Etapa č. 2 – Zemné a výkopové práce. Založenie trávnika. Zhutnenie podložia. Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom. Pokládka asfaltového betónu, betónovej dlažby z vegetačných tvárnic a obrubníkov. Osadenie palisád. Geodetické práce a vytýčenie inžinierskych sietí.
Modra
Popis stavebných prác:
Oprava vstupných priestorov predného dvora školy
Zemné a výkopové práce. Odstránenie krytu z ťaženého kameniva, z betónu a asfaltu. Vytrhanie cestných betónových obrúb. Podklad z hrubého drveného kameniva. Oprava kontaktného zateplenia z TI dosiek s prekrytím sklotextilnou sieťkou a tenkovrstvovou omietkou. Dobetónovanie schodiskových stupňov + povrchová úprava. Montáž kanalizačného potrubia, osadenie betónových poklopov. Oprava odpadového potrubia. Osadenie parkových obrubníkov a palisád. Kladenie betónovej dlažby Semmelrock Citytop Grande. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Bratislava - Gymnázium Pezinok
Popis stavebných prác:
Chodník pozdĺž Perneckej ulice
Zemné a výkopové práce, odstránenie podkladu z kameniva, vytrhanie betónových chodníkových obrúb. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu na skládky. Podklad z hrubého drveného kameniva a pokládka zámkovej dlažby a obrubníkov. Demontáž pôvodných stožiarov verejného osvetlenia a osadenie nových 9 ks stožiarov verejného osvetlenia. Betonáž a debnenie základových dosiek, murivo základových pásov s betónovou výplňou. Výstavba oporného múru z pohľadového betónu. Demontáž pôvodného oplotenia, výroba a montáž oplotenia a brány pre motorové vozidlá. Odstránenie starých a nevyhovujúcich drevín a realizovaná náhradná výsadba drevín a rastlín.
Bratislava - Karlova Ves
Popis stavebných prác:
Oprava chodníkov a schodov v urnovom háji – V. sektor
Hrubá očista a odstránenie nánosov splavovanej zeminy. Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný chodník – príprava pre pilotáž, horný chodník – príprava pre osadenie kamennej alebo betónovej obruby). Podkladné lôžko s pozdĺžnym betonárskym profilom d20 s presahmi 30 cm. Mikropilotáž. Osadenie horného kamenného obrubníka. Vysokotlakové čistenie kameňa a styčných škár, škárovanie. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu.
Zemné práce pod budúcim betónovým schodiskom. Betonáž schodnice, vymeranie a šalovanie stupňov, betonáž stupňov C25/30. Vápkovanie, podbetónovanie a vysprávky špeciálnymi maltami.
Podkladné lôžko polosuchá cementová piesková zmes. Osadenie horného betónového prefabrikovaného obrubníka. Armovanie, šalovacie práce, betonáž v kvalite C25/30 a ošetrovanie betónu.
Oprava zábradlia.
Bratislava – Záhorská Bystrica
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia pôvodného povrchu námestia.
Fontánka z monolitického betónu.
Rekonštrukcia a zateplenie pôvodných WC.
Zemné, búracie a výkopové práce. Betonáž a debnenie základových pásov a základových pätiek. Podklad z hrubého drveného kameniva.
kladenie betónovej zámkovej dlažby, osadenie obrubníkov, vrátane lôžka. Odvoz stavebného odpadu. Osadenie betónovej šachty. Výstavba
schodiska a fontánky z monolitického betónu. rekonštrukcia a zateplenie pôvodných WC.
Bratislava, Ostredky
Popis stavebných prác:
Výstavba parkovacej plochy na kľúč.
Zemné a búracie práce. Betonáž základových pásov, nosné murivo z betónových debniacich
tvárnic s betónovou výplňou. Podklad z hrubého drveného kameniva a z podkladového betónu.
Kladenie betónovej zámkovej dlažby a osadenie obrubníkov. Odvoz stavebného odpadu.
Bratislava, BD
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia spevnených plôch
Zemné, búracie práce a demontáž pôvodných brán a bránok. Debnenie a výstuž základových dosiek, nadzákladových múrov, doskových stropov a nosníkov a schodiskových stupňov. Pokládka zámkovej betónovej dlažby.
Bratislava, BD
Popis stavebných prác:
Rekonštrukcia - udržiavacie práce prístupových schodísk č. 1,2,3,4 na terasy domu Karpatské námestie Bratislava Rača
Príprava vonkajšieho podkladu podhľadov a stien na betónové podklady spojovacím mostíkom. Očistenie a vysávanie betónového podkladu tlakom vody.
Použitie materiálov: sanačná izolačná cementová malta a stierka na betónové zábradlie a podhľady, ochranný náter betónových konštrukcií na báze metakrylátovej živice. Reprofilácia podhľadov, stien a podláh sanačnou maltou. Ochranný antikorózny náter na výstuž, epoxidový penetračný náter a polyuretánový uzatvárací pružný náter.
Dodanie a montáž valcovaných pozinkovaných nosníkov.
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Bratislavský kraj - Bratislava
Popis stavebných prác:
Odvodnenie nádvoria Hradu Červený Kameň – dažďová kanalizácia
Odstránenie dlažby z drobných kociek z kameňa. Zemné a výkopové práce. Lôžko pod potrubie z piesku a štrkopiesku. Montáž potrubia z kanalizačných PVC rúr, tvaroviek odbočných na potrubie z kanalizačných PVC rúr. Napojenie do šachiet a montáž revíznej šachty. Osadenie liatinových poklopov. Odvoz a likvidácia stavebného odpadu. Kladenie pôvodnej dlažby z drobných kociek z kameňa.
Bratislavský kraj - Hrad Červený Kameň Častá
Popis stavebných prác:
MK Hlavná Nitra Janíkovce priechody pre chodcov pri OC jednota a pošte
Zemné a výkopové práce. Pokládka zámkovej betónovej dlažby, dlažby pre nevidiacich, obrubníkov vrátane podkladového lôžka. Osadenie dopravných značiek. Vodorovné dopravné značenie priechod vrátane slepeckej drážky. Doprava a montáž stožiarov a verejného osvetlenia priechodov pre chodcov.
Nitriansky kraj, Nitra - Janíkovce
Popis stavebných prác:
Denný stacionár Plickova
Obnova povrchu príjazdovej plochy, výmena uličnej vpuste a oprava chodníka v objekte Denný stacionár Plickova
Bratislava - Rača
Popis stavebných prác:
Zhotovenie podkladu pod minigolf
zo zámkovej dlažby
Zemné práce. Podklad z hrubého drveného kameniva 32/63 mm. Kladenie betónovej zámkovej dlažby
vrátane lôžka a osadenie záhradného obrubníka vrátane lôžka. Odvoz stavebného odpadu.
Bratislava - Karlova Ves
Popis stavebných prác:
Výstavba chodníkov, parkovacích plôch
a terasy. Výstavba oplotenia.
Zemné práce. Betonáž a výstuž základových dosiek z KARI sietí, murivo základových pásov z betónových debniacich
tvárnic. Podklad z hrubého drveného kameniva 16/32 a 32/63 mm. Kladenie betónovej zámkovej dlažby vrátane lôžka položenie geotextílie a štrkopiesku. Montáž drevoplastových dosiek. Osadzovanie stĺpikov a montáž panelového oplotenia z pletiva. Odvoz
a likvidácia stavebného odpadu.
Bernolákovo
Popis stavebných prác:
Výstavba spevnenej plochy zo žulovej dlažby
Zemné práce. Betonáž a výstuž základových dosiek zo zváraných sietí KARI. Podklad z hrubého drveného kameniva 16/32 mm. Kladenie žulovej dlažby a osadenie parkového obrubníka. Odvoz stavebného
Bratislava - Karlova Ves
Popis stavebných prác:
Presun farebných kvetináčov. Výsadba drevín.
Premiestnenie kvetináčov z centra Pezinka do materských a základných škôl v Pezinku.
Výsadba drevín z kvetináčov do okolitých lokalít v meste.
Pezinok
Popis stavebných prác:
Výstavba oporného múru z pohľadového
betónu.
Výkop ryhy, betonáž základových pásov. Debnenie a výstuž základových pásov. Debnenie a výstuž
nadzákladových pásov. Výstuž múrikov.
Bratislava, Záhorská Bystrica
Popis stavebných prác:
Výstavba predného oplotenia, parkovacej
parkovacej plochy, výroba a dodanie
posuvnej brány a bránky.
Rozobratie zámkovej dlažby a vytrhanie betónových obrúb. Betonáž a debnenie stien základových pásov. Montáž
gabionového oplotenia z drôtokamenných košov s výplňou kameniva. Podklad pre dlažbu a kladenie dlažby z plastových
vegetačných tvárnic. Osadenie cestného a záhradného obrubníka. Výroba, dodanie a montáž inteligentnej posuvnej brány
vrátane pohonu a manuálne otváracej bránky vrátane príslušenstva.
Bratislava, Koliba
Popis stavebných prác:
Dokončovacie exteriérové práce
Zemné, výkopové práce a úprava terénu. Debnenie a výstuž základových pásov. Výstavba oplotenia z DT tvárnic. Pokládka terasy z WPC dosiek, betónovej zámkovej dlažby, zátravňovacích dlaždíc a osadenie obrubníkov. Kladenie kobercového trávnika so závlahovým systémom. Výroba a dodanie manuálnych brán a manuálnej otváravej bránky.
Jarovce, RD
Popis stavebných prác:
Výstavba oporných múrov, základovej dosky pod altánok, výroba a dodanie brány a bránky
Výstavba betónových základov pre oplotenie a oporné múry. Výstavba oporného múru z DT tvárnic a oporného múru z gabiónových košov plnených kamenivom. Výroba a dodanie brány a bránky. Výstavba základovej dosky pod budúci altánok s pripojením na komunikáciu (voda, elektrina, kanalizácia).
Bratislavský kraj,Borinka
Popis stavebných prác: