Obnova chodníka na Štefánikovej ul.
Modra
Popis stavebných prác:
Príprava staveniska – sociálne zariadenie, skladový kontajner
1
Vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické práce
2
Zemné práce
3
4
Odstránenie listnatých stromov
5
Odstránenie asfaltového krytu a frézovanie asfaltového krytu
6
Odstránenie podkladu z kameniva a z prostého betónu
7
Odstránenie ornice, odkopávky a prekopávky
8
Zhotovenie výplne z geotextílie
9
Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou
10
Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom
11
Pokládka asfaltového betónu vrátane asfaltového postreku
12
Kladenie betónovej zámkovej dlažby a parkových obrubníkov
13
Montáž kanalizačného potrubia, strešných lapačov a osadenie odvodňovacích žľabov
14
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
965 m²
Dláždenej a asfaltovej plochy