Revitalizácia vnútroblokU
Dukelská – Kukučínova
Modra
Popis stavebných prác:
Príprava staveniska – sociálne zariadenie,
kancelársky kontajner
1
Vytýčenie inžinierskych sietí a geodetické práce
2
Zemné práce. Odstránenie listnatých stromov a pňov
3
4
Odstránenie ornice, odkopávky a prekopávky
5
Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej hydraulickými spojivami
6
Pokládka asfaltovým betónom vrátane asfaltového postreku. Podklad z kameniva stmeleného cementom, zhotovenie vrstvy z geotextílie
7
Kladenie betónovej zatrávňovacej dlažby a
betónových schodov
8
Osadenie cestných a parkových obrubníkov
9
Búracie práce. Odstránenie krytu asfaltového, z prostého betónu a z hrubého drveného kameniva
10
Búranie muriva
11
Prekládka stožiara verejného osvetlenia. Osadenie a montáž zvislých dopravných značiek
12
Aplikácia vodorovného dopravného značenia
13
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
Výsledky

Obdobie realizácie projektu
1,357 m²
Dláždenej a asfaltovej plochy
90 dni