výstavba naučného chodníka v obci častá
Častá
Popis stavebných prác:
Zahájenie výkopových prác a odstránenie pôvodnej dlažby
1
Vybudovanie 4 ks uličných vpustí s ORL zaústených do drenážnych blokov v celkovom počte 80 ks
2
Pokládka betonovej dlážby
3
4
Napojenie a osadenie lampy verejného osvetlenia
5
Osadenie košov na odpad
6
Osadenie lavičiek
7
Realizácia mozaiky a sýpky
Výsledky

3 mesiace
Obdobie realizácie projektu
380 m
Rozmer realizácie