Oprava chodníkov a schodov v urnovom háji – V. sektor
Bratislava – Záhorská Bystrica
Popis stavebných prác:
Hrubá očista a odstránenie nánosov splavovanej zeminy
1
Zemné práce na bokoch chodníkov (dolný chodník – príprava pre pilotáž, horný chodník – príprava pre osadenie kamennej alebo betónovej obruby)
2
Podkladné lôžko s pozdĺžnym betonárskym profilom d20 s presahmi 30 cm
3
4
Mikropilotáž
5
Osadenie horného kamenného obrubníka
6
Vysokotlakové čistenie kameňa a styčných škár, škárovanie
7
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
8
Zemné práce pod budúcim betónovým schodiskom
9
Betonáž schodnice, vymeranie a šalovanie stupňov, betonáž stupňov C25/30
10
Vápkovanie, podbetónovanie a vysprávky špeciálnymi maltami
12
Armovanie, šalovacie práce, betonáž v kvalite C25/30 a ošetrovanie betónu
13
Oprava zábradlia
11
Osadenie horného betónového prefabrikovaného obrubníka
Výsledky

4 mesiace
Obdobie realizácie projektu
8 000 m²
Celková plocha realizovaného územia
120 m
Celková dĺžka nových betónových chodníkov