Rekonštrukcia chodníka Mostná ul.
Mesto Nitra
Popis stavebných prác:
Zemné a výkopové práce
1
Vytýčenie inžinierskych sietí
2
Príprava a zariadenie staveniska
3
4
Demontáž cestného zábradlia
5
Rozobratie zámkovej dlažby, odstránenie krytu z hrubého drveného kameniva a asfaltu
6
Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom
7
Osadenie žulových obrubníkov a kladenie žulovej dlažby a prídlažby
8
Osadenie šachtových poklopov
9
Montáž betónových pätiek, oceľového zábradlia a sklobetónových stropov
10
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
11
Sadové úpravy
12
Montáž TRG panelov proti prerastaniu koreňov
13
Navážka ornice
14
Výsadba stromov, trvaliek, okrasných tráv a krov
Výsledky

2 mesiace
Obdobie realizácie projektu
536 m²
Celková plocha realizovaného územia