Obnova a revitalizácia historického
parku v Brestovanoch

Brestovany
Popis stavebných prác:
Príprava staveniska – sociálne zariadenie, skladový kontajner
1
Zemné a výkopové práce
2
Rozoberanie maloformátovej zámkovej dlažby
3
4
Odstránenie krytu z kameniva a z prostého betónu
5
Odkopávky a prekopávky, výkop v trávniku pod štrkové plochy, uloženie sypaniny do násypov a rozprestretie sypaniny vo vrstvách. 6. Vybúranie a likvidácia základových pätiek kovových konštrukcií a lavičiek
6
Zhotovenie vrstvy z geotextílie
7
Podklad z hrubého drveného kameniva a štrkodrviny
8
Pokládka asfaltového betónu vrátane asfaltového postreku
9
Kladenie betónovej zámkovej dlažby
10
Osadenie oceľových obrubníkov a parkových obrubníkov
12
Montáž chodníka naboso. Osadenie malej architektúry pre školskú výučbu – montáž lavičiek, nádob na odpad, pitnej fontánky, agátových stoličiek a stolov pre učiteľov a žiakov, infotabúľ
13
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
11
Príprava, výroba a montáž herných a športových prvkov – zostavy na preliezanie, kolotoč, fit-dráha, rebríky a hrazdy, bradlá, preskoky a šplh na tyči, hojdačky, pieskovisko, lavičky
Výsledky

90 dni
Obdobie realizácie projektu
4 900 m²
Revitalizovanej plochy