Revitalizácia spevnených plôch pri OcÚ Ivanka pri Dunaj
Bratislavský kraj - Obec Ivanka pri Dunaji
Popis stavebných prác:
Vytýčenie inžinierskych sietí
1
Zemné a výkopové práce
2
Rozobratie zámkovej dlažby, frézovanie asfaltového podkladu
3
4
Osadenie cestných a parkových žulových obrubníkov
5
Podklad zo štrkodrviny a kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením
6
Kladenie žulovej dlažby
7
Príprava na asfaltovanie spevnených plôch
8
Odvoz a likvidácia stavebného odpadu
9
Montáž parkových lavičiek
10
Elektromontážne práce, kamerový systém
Výsledky

3 týždne
Obdobie realizácie projektu
350 m²
Celková plocha realizovaného územia