Obnova chodníka na Štefánikovej ul., 3.etapa
Modra
Popis stavebných prác:
Odstránenie jestvujúceho asfaltového krytu a podkladových vrstiev
1
Vymedzenie jednotlivých funkčných plôch
2
Osadenie obrubníkov
3
4
Vybudovanie dláždeného chodníka, vjazdov a odstavných plôch pozdĺž komunikácie, zelených pásov
5
Vybudovanie odvodnenia zo strešných zvodov odvedením do zeleného pásu
Výsledky

2 mesiace
Obdobie realizácie projektu
2 800 m²
Celková plocha realizovaného územia